Obsah výcviku

Teorie a nácvik dovedností:

a  I.ROČNÍK

1.setkání, perspektiva zaměřená na terapeuta

Mapování

Zaměření na základní dovednosti frekventanta v pozorování  různých perspektiv (terapeut, klient, vztah terapeut-klient, kontext a pole), různých aspektů terapeutické situace (kognitivní, afektivní, tělesné, behaviorální), různých modů fungování mysli (aktivní a pasivní, pravohemisférové a levohemisférové), zaměření pozornosti  dovnitř a navenek, mapování osobního modu  fungování frekventanta.

a  II.ROČNÍK

2.setkání, perspektiva zaměřená na terapeuta

Porozumění

Zaměření na zjišťování dovednosti   frekventanta v porozuměníklientovi a  terapeutické situaci, konceptualizaci,  schopnosti hypotetizovat, mapování osobního modu fungování frekventanta.

a  III. ROČNÍK

3.setkání, širší perspektiva zaměřená na klienta

Kontrakt a setting

Zaměření na utváření psychoterapeutického rámce v různých kontextech (zdravotnické, poradenské, atd.), domlouvání kontraktu a stanovení settingu psychoterapie

Teorie: vymezení a vyvtvoření rámce pro terapeutický proces a  vhodných podmínek pro terapeutickou práci

Dovednosti: domluva settingu, domluva kontraktu

 

4.setkání, perspektiva  zaměřená na klienta

Diagnostika

Zaměření na porozumění klientovi- jeho problému, osobě a vývoji

Teorie: diagnostika vývoje klienta, vývoj problému klienta, explorace , schopnost přesouvat pozornost k různým perspektivám a aspektům- klienta,terapeuta, vztahu, situace, explorace dotazováním a  pozorováním

Dovednosti: diagnostika problému klienta,  diagnostika osoby klineta (kdo je, jak funguje, jeho osobní příběh a vývoj), základní explorační dovednosti

a  IV. ROČNÍK

5.setkání, perspektiva  zaměřená na klienta

Case Formulace

Zaměření na formulování případu a z toho odvozeného plánování terapie, diagnostika fungování  klienta (emoce, kognice, chování, vztahy, systémy), porozumění individuálním maladaptivním vzorcům a opakujícím se souvislostem klienta, stabilizační, podpůrné intervence, budování pracovní aliance

Teorie:diagnostika: konceptualizace problému klienta, jeho vývoje a  osoby klienta, vytvoření základních hypotéz v daných oblastech

Dovednosti: formulace případu, diagnostika opakujícího se maladaptivního vzorce

 

6.setkání, perspektiva   zaměřená na klienta

Psychoterapeutické intervence

Zaměření na intervence k prohlubování uvědomění (především v oblasti emocí, těla, kognicí, chování, vztahů a kontextu), připravenost ke změně, udržování terapeutické aliance

Teorie: různé procesy změny, intervence k navození změny v určitých oblastech (prohlubování uvědomění, emoce, kognice, chování, tělo, postoje, systémy, vztahy, existence)

Dovednosti: intervence na prohlubování uvědomění emocí, kognicí  a chování

 

7.setkání, perspektiva zaměřená na vztah terapeut-klient

Psychoterapeutický vztah

Zaměření na porozumění vztahovým jevům, vztahovým očekáváním, vztahovým potřebám, vývojové hledisko, přenosové a protipřenosové jevy, koncepce spoluutváření, diagnostika pomocí vztahové perspektivy a budování vztahu

Teorie:, nespecifcké, obecné a specifické faktory změny, význam teraputického vztahu v terapii, schopnost práce s implicitním vztahováním, budování bezpečného vztahu a dobré pracovní aliance

Dovednosti: vyvtváření  vztahového  bezpečí, utváření pracovní aliance

 

8.setkání, perspektiva   zaměřená na vztah terapeut-klient

Psychoterapeutický proces (vztahově pojatý)

Zaměření na průběh terapeutického procesu, jeho fáze a úkoly, především z pohledu vztahové perspektivy

Teorie:explicitní práce s terapeutickým vztahem (přenos-protipřenos, interpretace, sebeodhalení), terapeutický proces- fáze terapeutického procesu, proces vývoje terapeutického vztahu,  řízení  terapeutického procesu (počátek, střed, končení) a přizpůsobování procesu  závažnosti stavu, osobnosti klienta, očekávání, připravenosti na změnu

Dovednosti: explicitní  vztahová práce, práce s rupturami aliance, adaptace intervencí klientovi a procesu

a  V. ROČNÍK

9.setkání, kombinace perspektivy zaměřené na klienta a vztah terapeut-klient

Psychoterapie zaměřená na různé diagnostické problémy a okruhy

Zaměření na porozumění a intevence v rámci různých diagnostických skupin, modifikace základních intervencí  a terapeutickémho vztahu těmto specifickým situacím

Teorie:základní diagnostické skupiny (psychotické, hraniční, neurotické, afektivní, poruchy osobnosti, somatizující..)

Dovednosti: práce s diagnostickými okruhy- úzkosti, deprese, somatizace, závislosti, psychotické poruchy, poruchy osobnosti, somatické nemoci.

 

10.setkání, perspektiva zaměřená na širší kontext a  pole- od jednotlivce, přes  dvojici k systému

Psychoterapie zaměřená na systémy

Zaměřujeme se na porozumění a intervence  v rámci různých a specifických kontextů, modifikace intervencí těmto kontextům (kulturní a sociální systémy, páry, rodinnné systémy, skupiny), zaujetí systémové perspektivy, kulturní senzitivita, vliv společenského kontextu na chápání patologie

Teorie:dynamika interakcí v rámci systémů

Dovednosti: intervence k prohlubování uvědomění v rámci systémů

 

11.setkání, perspektiva zaměřená na kontext a pole

Intervence zaměřené na terapeuta a přesah

Zaměření na širší kontext psychoterapie, spirituální a existenciální kontext a rozměr psychoterapie, využití teorie pole, práce s nezměnou, pasivní fází terapeutického procesu, zaměření na osobu terapeuta, péči o sebe, limity práce, kreativita a profese terapeuta, etický rozměr terapeutické práce

Teorie: teorie pole (gestalt a psychoanalytické pojetí)

Dovednosti: práce s pozorností k různým aspektům terapeutického pole

 

12.setkání.

Meta–projekt

Zaměřujeme se na proces osobní a profesní integrace, rozvíjení osobního terapeutického přístupu a syntézu předchozích témat

Teorie:

Dovednosti: